Kategorie blog
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Chmura tagów
Co i jak kontroluje Straż Pożarna? 0

Wachlarz zadań Państwowej Straży Pożarnej jest bardzo szeroki jednak do podstawowych zadań  obok oczywistych czynności jak organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych należy między innymi nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i co jest z tym związane – przeprowadzaniem kontroli.

Organy Państwowej Straży Pożarnej wyposażone są w szczególne uprawnienia kontrolne, które mają służyć prewencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej włącznie z prawem nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

Sposób planowania i  przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych,  zasady sporządzania protokołów pokontrolnych, oraz warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do przeprowadzania czynności są określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934) oraz w Ustawie z dn. 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. 

Kontrole są przeprowadzane na podstawie rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych, zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; zlecenia starosty, polecenia sądu, prokuratora lub NIK; zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy wymagają wydania przez PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony ppoż.; zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkody majątkowej lub bezpośredniego zagrożenia środowiska; wystąpienia istotnych nowych okoliczności z zakresu stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) PSP.

Zgodnie z przepisami kontrolowany przedsiębiorca powinien otrzymać upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przynajmniej na 7 dni przed a w przypadkach zgłoszenia obiektu, gdzie niezbędna jest opinia PSP lub stanowisko w zakresie ochrony ppoż.-przynajmniej na 3 dni przed ich planowanym rozpoczęciem. Jest możliwe sprawdzenie obiektu bez zapowiedzi w sytuacji gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi lub jeśli obiekt jest bezpośrednio zagrożony powstaniem pożaru – w takim przypadku upoważnienie jest doręczane kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności. Prawo do przeprowadzenia kontroli mają strażacy i inne osoby upoważnione przez właściwego Komendanta PSP. W chwili przystąpienia do kontroli mają obowiązek okazać kontrolowanemu: strażak: legitymację służbową, inna osoba: dokument tożsamości. Kontrole odbywają się w czasie działalności kontrolowanego, jednak gdy straż uzyska informację o zagrożeniu życia lub zaistnienia ryzyka powstania pożaru, kontrola jest możliwa poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy. 

Podczas kontroli sprawdzany jest m.in. stan dróg ewakuacyjnych, ich prawidłowe oznakowanie, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, oświetlenie awaryjne, obudowa i zabezpieczenie przed dymem klatek schodowych – tzw. pionowych dróg ewakuacyjnych. Sprawdzany jest także podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty i zaopatrzenie w wodę, stałe urządzenia gaśnicze (np. tryskacze). Może się okazać, iż trzeba wykonać próby potwierdzające prawidłowość działania urządzeń. Ponadto w czasie kontroli sprawdzona zostanie znajomość procedur postępowania ewakuacyjnego; czy w zakładzie są przestrzegane przepisy ppoż.; czy zastosowane w obiekcie budowlanym rozwiązania techniczne są zgodne z wymaganiami ochrony ppoż.  Strażak lub inna osoba skontroluje czy obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, czy spełnia wymogi bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, sprawdzi czy są możliwości i warunki do przeprowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż., sprawdzi także poprawność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w  §6.1 precyzyjnie określa zakres instrukcji. Powinny się w niej znajdować takie elementy jak: 

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzenia procesu technologicznego, magazynowania oraz warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;
 • Jeżeli są przewidywane prace niebezpieczne pod względem pożarowym – sposoby zabezpieczenia tych prac;
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi;
 • Sposoby zapoznawania użytkowników i pracowników obiektu z przepisami ppoż., i treścią przedmiotowej instrukcji; ich zadania i obowiązki w tym zakresie;
 • Plany obiektów, usytuowanie ich i terenu przyległego z uwzględnieniem danych graficznych w tym: powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, odległości od sąsiadujących obiektów, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie lub strefach pożarowych, kategorii zagrożenia ludzi , przewidywanej liczby osób na danej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, które zostały zakwalifikowane jako strefy zagrożenia wybuchem, podziału obiektu na strefy pożarowe, warunków ewakuacji (ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych), miejsc w których usytuowane są urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice, kurki głównej instalacji gazowej, materiały niebezpieczne pożarowo, a także miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż., wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody, dróg pożarowych, dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,
 • Wskazanie osób lub podmiotów, które opracowały instrukcję.

W obowiązku kontrolowanego jest umożliwienie prowadzenia czynności kontrolo-rozpoznawczych.  Kontrolujący obiekt ma prawo wstępu do niemal wszystkich obiektów i pomieszczeń. Wyjątkiem są części mieszkalne oraz obiekty zarządzane przez niektóre instytucje wymienione w Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej – tj. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Marszałkowska lub Straż Graniczna. Kontrolowany powinien udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w zakresie tych czynności, zapewnić odpowiednie warunki do pracy kontrolerom, umożliwić dostęp do obiektów, zapewnić wgląd w dokumentację, umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów oraz pozwolić na prowadzenie dokumentacji fotograficznej. Podczas kontroli prowadzonej przez PSP są wymagane dokumenty: 

 1. W zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:
  1. Książka obiektu budowlanego (z załączoną dokumentacją z budowy, powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie obiektu, protokoły okresowych kontroli stanu technicznego – w tym instalacji),
  2. Protokoły sprawdzeń i badań urządzeń ppoż. i gaśnic,
  3. Protokoły z czyszczenia przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych, dymowych,
  4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
  5. Zaświadczenie o zapoznaniu pracowników z przepisami ppoż.,
  6. Powiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP o terminie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie,
  7. Ocena zagrożenia wybuchem (dla obiektów i terenów przylegających),
  8. Deklarację zgodności, certyfikaty, atesty, które potwierdzają, iż występujące w obiekcie okładziny sufitu, okładziny ścienne i podłogowe są dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach, lub na drodze ewakuacyjnej.
 2. Na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy wymagają wydania przez PSP opinii lub zajęcia stanowiska w zakresie ochrony ppoż.:
  1. Ocena zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym – pozwolenie na budowę z załączonym projektem, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami; protokoły badań i sprawdzeń instalacji, przewodów kominowych, urządzeń ppoż. ; deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty świadczące o dopuszczeniu stosowanych materiałów budowlanych w zakresie ochrony ppoż.. W przypadku zmian nieodstępujących w istotny sposób od zatwierdzanego projektu lub warunków pozwolenia na budowę dołączyć kopię rysunków z naniesionymi zmianami a w razie potrzeby uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony). W przypadku gdy te zmiany mają wpływ na bezpieczeństwo pożarowe powinny zostać zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
  2. Inne opinie, np. w sprawie spełnienia wymagań ppoż. dla szkoły, przedszkola itp., obiektów hotelarskich, w zakresie obrotu i konfekcjonowania ochrony roślin wymagają takich samych dokumentów jak z zakresu przestrzegania przepisów ppoż. wymienionych w pkt. I.
  3. Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczania imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) i przewidywanych zagrożeniach :
   1. graficzny plan obiektu(terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza z zaznaczeniem dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, oznaczeniem dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do picia i celów przeciwpożarowych, punktów informacyjnych, lokalizacji hydrantów, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej; informację o rozmieszczeniu służb porządkowych, informacyjnych oraz osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów; rozmieszczeniu sanitariatów i punktów gastronomicznych.
   2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia
   3. W przypadku imprez cyklicznych: terminarz rozgrywek meczy piłki nożnej lub innych imprez masowych,
   4. Informację o liczbie miejsc, przewidywanych zagrożeniach, liczbie, organizacji, oznakowaniu wyposażeniu oraz sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i służby informacyjnej.
   5. Osobie wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa, w tym jego dane,
   6. W przypadku meczu lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka- informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie
   7. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz
   8. Informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej (jeżeli impreza masowa odbywa się w strefie nadgranicznej) oraz komendanta terenowej jednostki Żandarmerii Wojskowej ( jeśli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, które są podległe, podporządkowane lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.
   9. Program i regulamin imprezy masowej
   10. Regulamin obiektu z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej,
   11. Instrukcję określającą zadania służby porządkowej i informacyjnej,
   12. Warunki łączności pomiędzy podmiotami, które biorą udział w zabezpieczaniu imprezy masowej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze kończą się sporządzeniem protokołu. Ma być on zwięzły i przejrzysty, podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego. Kontrolowany ma prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem o czym kontrolujący musi go pouczyć.

Oryginał protokołu jest bez zbędnej zwłoki przekazywany właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP, kopia zostaje doręczona kontrolowanemu lub osobie, która została przez niego upoważniona.

 

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium