Program lojalnościowy e-LOYALITY

 

Regulamin programu lojalnościowego „sklep-ppoz.pl”

 

Wstęp

 

Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „POL-POŻ e-LOYALITY”.

 

  1. Organizatorem Programu lojalnościowego jest Firma POL-POŻ Kołton Spółka Jawna, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474241 NIP: 7960107479 REGON: 005100692

  2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

  3. Niniejszy regulamin określa zasady, przebieg, zakres i warunki organizacji oraz przynależności, uczestnictwa w w/w Programie lojalnościowym, określone przez Organizatora.

  4. Przystępując do Programu lojalnościowego, uczestnicy programu muszą zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu i polityki prywatności sklepu pol.poz.pl.

  5. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Sklepach, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora

 

§1 Podstawowe definicje

 

  1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepów pol.poz.pl, zorganizowany przez Organizatora pod nazwą „POL-POŻ e-LOYALITY”.

  2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (co do zasady ukończone 18 lat), która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.

  3. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów lub usług w Sklepach z marki pol.poz.pl

  4. Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych w Sklepie pol.poz.pl, która może zostać wydana Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za zebrane przez klienta punkty w trakcie Programu.

  5. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

§2 Postanowienia ogólne

 

  1. Organizator oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją programu lojalnościowego. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

  2. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

  3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma POL-POŻ Kołton Spółka Jawna siedzibą w Radomiu przy ulicy Tartacznej 10A, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474241 NIP: 7960107479 REGON: 005100692

  4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba odpowiedzialna w firmie za bezpieczeństwo danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Tartaczna 10a, 26-600 Radom, rodo@pol-poz.pl.

  5. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;

  2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;

  3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

  4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

  6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  1. Klientowi zgodnie z punktem 5 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

  2. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

 

§3 Warunki świadczenia usług

 

  1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Organizatorowi.

  2. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

  4. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.

  5. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

  6. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

§4 Warunki umowy

 

  1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć za punkty lojalnościowe oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę/Organizatora takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

  2. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca/Organizator przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

  3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie (wymiany za punkty lojalnościowe) zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

  4. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe lub produkty w sklepie pol.poz.pl o określonej wartości. Kupony Rabatowe uprawniają również do zniżki (rabatu) na zakupy dokonywane w Sklepie, w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu Rabatowego, przy zakupie produktów w Sklepie przez Uczestnika Programu, któremu został wydany taki kupon.

  5. Punkty zgromadzone na Koncie Klienta będącego Uczestnikiem programu lojalnościowego mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w punktach informacyjnych oraz na Stronie Internetowej.

  6. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

 

§5 Realizacja zamówienia i dostawa

  1. Organizator rzetelnie realizuje zamówienia Klienta będącego uczestnikiem programu według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!

  2. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów lub usług dokonanej przez Uczestnika w Sklepie pol-poz.pl zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde pełne 25 złotych wartości zakupu w Sklepie Uczestnik otrzymuje 1 punkt, które to Punkty rejestrowane (naliczane) są na Koncie Uczestnika.

  3. Ponadto uczestnik otrzymuje 6 pkt za zapisanie się do newsletteru, 2 pkt za opinię o produkcie.

  4. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na Kupony Rabatowe na następujących zasadach: 2 punkty są równe rabatowi 1 zł do wydania w naszym sklepie

  5. Dostawa Towaru zakupionego za punkty lojalnościowe odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.

  6. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

 

 

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

 

  1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient będący Uczestnikiem programu lojalnościowego powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

  2. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)" 

  3. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklepy Nagród rzeczowych bez wad. W przypadku wad Nagród rzeczowych, Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji określone w przepisach prawa dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku Nagrody objętej gwarancją, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do towaru będącego Nagrodą w Programie.

  4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

 

 

§7 Postanowienia końcowe

 

  1. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

  2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego i Organizatora (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

  3. Właściciel sklepu będący jednocześnie Organizatorem programu lojalnościowego, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

  • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

  • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

  • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

  • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

  1. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

  2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  3. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

  1. zmiany przepisów prawa;

  2. zmiany sposobów płatności, dostaw, rozliczania punktów lojalnościowych;

  3. zmiana kursu walut,

  4. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

  5. zmiany danych Organizatora, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

  1. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

  2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

  3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

  4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………….Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium