POL-POŻ | sklep-ppoz.pl - systemy ppoż., urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy
info@pol-poz.pl 48 362 53 15 obsługujemy jednostki publiczne
Zaloguj się
Regulamin konkursu „Bezpieczne hasło”

Regulamin konkursu 

„Bezpieczne hasło”

 

 • 1 Organizator i czas trwania
 1. Organizatorem Konkursu jest www.pol-poz.pl POL-POŻ Kołton Spółka Jawna ul. Tartaczna 10 A, 26-600 Radom, NIP 7960107479, dalej zwanym „Organizatorem”. 
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 05.02.2024 r., a kończy się dnia 26.02.2024  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 3. Konkurs organizowany jest w serwisach internetowych Facebook, LinkedIn. 
 4. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.03.2024 r. 

 

 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób określony w §3 ust. 1;
  2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  3. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada konto w min. jednym z wymienionych wyżej serwisów internetowych,
  5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są reprezentanci i pracownicy Organizatora oraz ich osoby bliskie.
 5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
  1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
  2. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisach internetowych lub je tworzą;
  3. naruszają regulamin serwisów internetowych.
  4. w ocenie Organizatora w Zadaniu Konkursowym użyli słowa powszechnie uznane za obelżywe, ośmieszające, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, 
  5. gdy treść Zadania Konkursowego jest niezgodna z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi i zasadami współżycia społecznego, bądź narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. • 3 Zadanie konkursowe
 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zamieści odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym, w dowolnym serwisie internetowym wskazanym w §1 ust. 3 oraz w terminie określonym w § 1 ust. 2, zadanie konkursowe polega na wymyśleniu kreatywnego sloganu do promocji koca gaśniczego: https://sklep-ppoz.pl/pl/p/Koc-gasniczy-3x3m-do-gaszenia-hulajnog-%2C-rowerow-elektrycznych-i-akumulatorow-Extreme-Series-M-torba/10761 i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym w dowolnym serwisie internetowym wskazanym w §1 ust. 3 oraz.
 2. Zadanie Konkursowe może przybrać dowolną formę przekazu: tekstu, wideo, fotografii, grafiki, karuzeli czy kolażu.
 3. Publikacja Zadania Konkursowego zgodnie z ust. 1 § 2 Regulaminu jest jednoznaczna ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. 
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób wskazany w ust. 1 oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie oświadczeń zawartych w §4 Regulaminu.

  

 

 • 4 Oświadczenia uczestnika Konkursu 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że:

 1. Zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
 2. Wyraża zgodę na prezentowanie wykonanego przez Uczestnika Zadania konkursowego przez Organizatora w jego profilach w serwisach internetowych oraz na stronie www.pol-poz.pl na potrzeby realizacji Konkursu (w szczególności w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie oraz poinformowania o Zwycięzcach i nagrodzonych Zadaniach Konkursowych), a także po zakończeniu Konkursu; w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższych działań.
 3. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera jego wizerunek - wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w zakresie, na zasadach i w ramach pól eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, nieodpłatnie; 
 4. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego Zadania Konkursowego oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana;
 5. Wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych; 
 6. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób innych niż Uczestnik – oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie, na zasadach i w ramach pól eksploatacji opisanych w ust. 2, nieodpłatnie – i wobec powyższego zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z naruszenia praw tych osób w związku z wykorzystaniem ich wizerunku w powyższych celach i w sposób powyżej; w razie zgłoszenia przez te osoby jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu, Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez Organizatora; 
 7. Organizator jest uprawniony, bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych, do:
 • utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego - na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu, w dowolnej ilości egzemplarzy;
 • wprowadzanie Zadania konkursowego do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet;
 • w zakresie rozpowszechniania – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Zadania Konkursowego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu i innych sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych - w jakimkolwiek systemie lub technologii, w szczególności – za pomocą telefonu komórkowego i wszelkich urządzeń cyfrowych; wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS;  z wykorzystaniem przeglądarek internetowych;
 1. Zgoda powyższa (licencja) jest udzielana nieodpłatnie, na czas trwania Konkursu oraz okres dwóch lat po zakończeniu Konkursu;
 2. Wyraża zgodę na ogłoszenie jego imienia i nazwiska lub nicku w poście w profilach firmowych Organizatora - w przypadku, gdy zostanie wyłoniony jako Zwycięzca w Konkursie; zgoda ta jest udzielana na czas trwania Konkursu oraz na okres dwóch lat po zakończeniu Konkursu.
 3. Zapoznał się z informacją, dotyczą przetwarzania jego danych osobowych, zawartą poniżej i akceptuje te warunki;

   

 • 5. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursową. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie: 
  1. czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, 
  2. podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu,  
  3. wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców).

Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestników, którzy spełnili wszystkie kryteria i najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe. 
 2. Komisja będzie oceniać kreatywność, oryginalność, atrakcyjność językową, wizualną lub muzyczną, a także zaangażowanie wywołane wśród odbiorców. W ten sposób wyłoni 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana nagroda: KOC GAŚNICZY 3X3M DO GASZENIA HULAJNÓG , ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH I AKUMULATORÓW - EXTREME SERIES M + TORBA - https://sklep-ppoz.pl/pl/p/Koc-gasniczy-3x3m-do-gaszenia-hulajnog-%2C-rowerow-elektrycznych-i-akumulatorow-Extreme-Series-M-torba/10761 
 4. Nagroda zostanie wysłana pod wskazany przez zwycięzcę adres. 
 5. Podatek od nagrody w kwocie 470,84 zł pokrywa Organizator konkursu. 
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 18.03.2024 r.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez oznaczenie go w komentarzu pod postem konkursowym. 
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania. 
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 10 §5 danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze innego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 10 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 raz (słownie: jeden) raz.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 • 6. Dane Osobowe
 1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres POL-POŻ Kołton Spółka Jawna ul. Tartaczna 10A, 26-600 Radom lub adres e-mail: info@pol-poz.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 3. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, nick, adres korespondencyjny, e-mail, ewentualnie wizerunek, jeśli został zamieszczony w Zadaniu Konkursowym) będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu, do czasu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: info@pol-poz.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych, podatkowych oraz marketingowych. 
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • 7. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres  e-mail: info@pol-poz.pl
 2. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu,  a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 3. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko oraz nick z serwisów internetowych Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 4. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 5. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2024 r. 
 2. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem URL: 
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwisy internetowe, ani z nimi związany. 
 6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu LinkedIn oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa

sklep-ppoz.pl Reviews with ekomi-pl.com
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium