Regulamin konkursu "Bezpieczeństwo"

Regulamin: 

 

Konkurs ”Bezpieczeństwo”

 

 • 1 Postanowienia ogólne 
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Bezpieczeństwo" jest Pol-Poż Kołton Sp Jawna, 26-600 Radom, ul. Tartaczna 10 A.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000474241, NIP 7960107479.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
  a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").   
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.10.2021 o godz. 10:00, a kończy się dnia 27.10.2021 r. o godz. 23:59.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook, ani powiązany
  z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

 

 • 2 Warunki udziału w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które: 
 2. a) mają ukończone 18 lat,
 3. b) mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych
 4. c) wykonają zadanie konkursowe, które zostanie opublikowane 15.11.2021 r., na oficjalnym profilu Pol-Poż na portalu Facebook mieszczącego się pod adresem: https://www.facebook.com/sklep.ppoz
 5. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie do Konkursu.       
 6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji, lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.       
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące  z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy. 
 • 3 Zasady i przebieg Konkursu  
 1. Zgłoszenia dostarczone poza okresem trwania konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.     
 2. Konkurs odbywa się według następujących zasad: Na profilu „Pol-Poż”  na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/sklep.ppoz dnia 13.10.2020 r., pojawi się post informujący o Konkursie, w którym zostanie umieszczone zadanie konkursowe.
 3. Uczestnik ma za zadanie na profilu społecznościowym Facebook "Pol-Poż" pod postem konkursowym opublikować: odpowiedź na pytanie: Jakie jest Twoje wyzwanie numer jeden związane z ochroną przeciwpożarową w firmie lub w domu?. 
 4. Autorzy wybranych przez Jury (dalej: „Zwycięzcy”) odpowiedzi otrzymają nagrody zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 2 Regulaminu. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie  ich imienia i nazwiska pod postem
  z pytaniem konkursowym z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.   
 5. W przypadku niepojawienia się przez Zwycięzcę w określonym terminie nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją Uczestnikowi, który – w ocenie Jury – zgłosił na Konkurs kolejne, (po zgłoszeniach) Zwycięzców, swoje zadanie konkursowe. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4 oraz niniejszy ust. 5.  

 

 • 4 Nagrody 
 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Pol-Poż Kołton Sp Jawna 26-600 Radom, ul. Tartaczna 10 A

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000474241, NIP 7960107479

 1. W konkursie przewidziano: 1 (słownie: jedną)  nagrodę dla jednej (słownie: jednej) osoby, której zgłoszenie zostało wybrane przez Jury: 
 2. a) Zwycięzca, który w ocenie Jury, przesłał na Konkurs najciekawszy pomysł lub inną formę wyrażająca zadanie  konkursowe  – NAGRODA to DOMOWY ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA - wersja I - spray, czujka, apteczka  ze sklepu internetowego https://sklep-ppoz.pl/

 do kwoty 274,00 zł  

 1. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją Uczestnikowi, który – w ocenie Jury – zgłosił na Konkurs kolejne, (po zgłoszeniach) Zwycięzców, zgłoszenie na pytanie konkursowe.   
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody.   

 

 • 5 Postępowanie reklamacyjne 
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w § 3 ust. 5 Regulaminu za pośrednictwem poczty.         
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.         
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni.      
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.     

 

 • 6 Postanowienia końcowe 
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie firmy „Pol-Poż” w zakładce https://sklep-ppoz.pl/pl/i/Regulamin-konkursu-Bezpieczenstwo/27 oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
 2. Organizator konkursu: POL-POŻ Kołton Spółka Jawna

26-600 Radom, ul. Tartaczna 10 A. 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000474241, NIP 7960107479. Jest  administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).     

 1. Uczestnicy  konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).     
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku
  z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych
  z wysłaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.   
 3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora.     
 4. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.   
 5. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników konkursu, dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).  Po okresie koniecznym do rozpatrzenia konkursu dane osobowe uczestników  konkursu zostaną trwale usunięte.     
 6. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na  następujących zasadach:    a. pola eksploatacji: Internet  b. terytorium: bez ograniczeń.  
 7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem
  z Konkursu.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium