Regulamin konkursu "Fire Security Foto"

REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

“Fire Security Foto”

 

I Postanowienia ogólne

 

1.

Niniejszy  regulamin  (dalej  „Regulamin”)  określa  warunki  uczestnictwa  i  zasady,  na  jakich odbywa się konkurs fotograficzny “Fire Security Foto”, skierowany do wszystkich osób zainteresowanych. Konkurs  odbywa  się  zgodnie  z postanowieniami. Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Organizatorem Konkursu jest

POL-POŻ Kołton Spółka Jawna

26-600 Radom, ul. Tartaczna 10 A

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000474241, NIP 7960107479, REGON 005100692.

3.

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu sieci Internet.

4.

Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie  przed  datą  rozpoczęcia  Konkursu  wskazaną  poniżej.  O  odwołaniu  Konkursu  lub  jego skróceniu  Organizator  powiadomi  poprzez  zamieszczenie  stosownego  komunikatu  na  fanpage’u prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/sklep.ppoz

(dalej „Fanpage”).

6.

Celem Konkursu jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu zdobycia nagród przewidzianych w Konkursie. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania  dodatkowych nagród lub wyróżnień.

7.

Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie pod adresem www.sklep-ppoz.pl

(dalej “Strona internetowa”), oraz w siedzibie Organizatora.

 

II Uczestnicy Konkursu 

1.

Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2.

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa  w  Konkursie,  wskazane  w  treści  Regulaminu  i  nie  podlegają  wykluczeniu  z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (dalej „Uczestnik

”). W ramach Zgłoszenia, za Uczestnika  uważany  jest  wyłącznie  twórca  zdjęć.  

 

3.

W  Konkursie  mogą  uczestniczyć  wyłącznie  osoby  fizyczne,  które  zapoznały  się  z  niniejszym Regulaminem,  spełniające  w  momencie  wzięcia  udziału  w  Konkursie  łącznie  następujące warunki:

 1. ukończyły 18 rok życia;
 2. posiadają dostęp do Internetu;
 3. posiadają aktywny adres e-mail;
 4. zaakceptowały Regulamin.

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych  zawieranych  przez  Organizatora  lub  Partnera,  dotyczących  świadczenia  na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła,  a  także  członkowie  ich  rodzin.  Przez  członków  rodziny  rozumie  się:  wstępnych,zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  rodziców  małżonków  i  osoby  pozostające  w  stosunku przysposobienia.

5.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia  posługiwania  się  nieprawdziwymi  danymi,  podszywania  się  pod  konto  innego użytkownika,  próby  wpływania  na  wyniki  Konkursu  lub  naruszenia  przez  niego  warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

 

III Czas trwania

1.

Konkurs  zostanie  ogłoszony  na  fanpage Pol-Poż na portalu Facebook.com 

2.

Konkurs trwa w okresie od 07 luty 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

3.

W terminie do 16 czerwca 2022 r., na zasadach i z zastosowaniem kryteriów oceny określonych w Regulaminie, zostaną wyłonione najlepsze zdjęcia.

4.

Wyniki  Konkursu,  w  tym  informacje  o  laureatach  Konkursu  oraz  przyznanych  wyróżnieniach, zostaną  opublikowane  na  portalu Facebook.com.  Nagrodzone  zdjęcia  zostaną  opublikowane na portalu Facebook.com 

(dalej „Wyróżnienie”).

 

 

IV Przebieg konkursu

1.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

2.

Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  składane elektronicznie,  za  pośrednictwem maila pod adresem: konkurs@pol-poz.pl.

3.

Zgłoszenia mogą być składane w terminie od 07 luty 2022 roku do 25 kwietnia 2022 roku. 

 

Zgłoszenie elektroniczne

4.

Uczestnik zobowiązany jest łącznie spełnić następujące wymagania:

 1. przesłać za pomocą maila nie więcej niż 5 (pięć) zdjęć o tematyce ppoż, zdjęcie z montażu a który utrwalone będzie Twojego zabezpieczenia PPOŻ.

 

 1. Zgłoszenie Uczestnika (w szczególności Zdjęcie Konkursowe) nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności:
 1. zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
 2. zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;
 3. zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek  innych  treści,  które  powszechnie  mogą  zostać  uznane  za  naruszające zasady moralności;
 1. zabronione  jest  zamieszczenie  treści  zachęcających  do  popełnienia  wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;
 2. zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze politycznym;
 3. zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;
 4. zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa  do  znaków  towarowych  czy  chronionych  symboli,  prawa  autorskie  czy  prawa osobiste;
 5. zabronione  jest  zamieszczenie  treści  promujących  działania  lub  produkty  podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zobowiązuje się ponieść  wszelkie  konsekwencje  z  tego  wynikające.  W szczególności  Organizator  ma  prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8.

Każdy Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia. W przypadku dokonania więcej niż  jednego  Zgłoszenia,  Organizator  weźmie  pod  uwagę  Zgłoszenie  dokonane  najwcześniej. Powyższą zasadę stosuje się również w sytuacji, gdy Uczestnik dokona Zgłoszeń

9.

Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w sekcji V ust. 1 Regulaminu oraz przeniesienia praw do nagrodzonych Zdjęć zgodnie z Umową, Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie inne niż ekspektatywa otrzymania Nagrody.

 

Etap I

11.

Komisja Konkursowa, w ramach wstępnej selekcji Zgłoszeń wyłoni maksymalnie 30 zgłoszeń, które przejdą do II Etapu. Organizator dokona oceny Zdjęć przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 1. oryginalność pomysłu na zdjęcia;
 2. estetyka nadesłanych zdjęć i efekt wizualny;
 3. kompozycja zdjęć.

Etap II

12.

Zgłoszenia wybrane w I etapie zostaną umieszczone na

naszych social mediach (Facebook.com oraz LinkedIn) w celu przeprowadzenia głosowania - do dnia 31.05.2022

13.

Głosowanie  odbędzie  się  w  okresie  od 03 maja 2022 r. do 31 maja 2022

 1. do  godziny 23:59, w ramach którego każda osoba posiadająca dostęp do sieci Internet (dalej „Głosujący”),za  pośrednictwem  udostępnionej  funkcjonalności  na  Portalu,  będzie  mogła  oddać  głos  na wybrane Zgłoszenie (dalej „Głosowanie”).

14.

Jeżeli  Organizator  weźmie  uzasadnione  podejrzenia,  że  głosy  oddane  na  dane  Zgłoszenie zostały  wielokrotnie  w  ciągu  dnia  oddane  przez  tę  samą  osobę,  zostały  oddane  przy  użyciu specjalnie  utworzonych  do  tego  kont  lub  zostały  oddane  przy  użyciu  specjalnego oprogramowania  umożliwiającego  uzyskanie  większej  liczby  głosów  lub  w  inny  sposób niezgodny  z  zasadami  fair  play,  Organizator  mając  na  względzie  wagę  naruszenia,  będzie uprawniony  do  usunięcia  tych  głosów  lub  dyskwalifikacji  Uczestnika,  którego  Zgłoszenie powiązane zostało z podejrzaną aktywnością.

16.

Trzech  Uczestników,  których  Zgłoszenia  w  chwili  zamknięcia  Głosowania  będą  posiadały największą liczbę głosów, przejdzie do Etapu III (dalej „ Finaliści”).

 

Etap III

17.

Komisja konkursowa dokona oceny Zgłoszeń Finalistów oraz przyzna Finalistom odpowiednio pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce - do dnia 15.06.2022. 

18.

Zdjęcia Finalistów będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 

V Prawa autorskie do Zdjęć konkursowych 

1.

Z  chwilą  przesłania  przez  Uczestnika  Zdjęć  (dalej  łącznie

„Utwór”),  stanowiących  utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006  r.  Nr  90,  poz.  631  z  późn.  zm),  Uczestnik  udziela  Organizatorowi  nieodpłatnej, niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do korzystania z Utworu  przez  okres  2  (dwóch)  lat,  w  szczególności  z  prawem  do  publikacji  Utworu  w mediach społecznościowych, portalu  (https://pol-poz.pl/) oraz w działańiach marketingowych firmy Pol-Poż w ramach Nagrody oraz w ramach Głosowania, wraz z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu; 
 2.  wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
 3. wprowadzenie  Utworu  do  pamięci  komputera  i  umieszczanie  na  serwerach  oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;

wprowadzanie przez Organizatora jakichkolwiek zmian do Utworu;

 1. publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 2. każde inne formy korzystania i rozpowszechniania Utworu.

2.

Z  chwilą  Zgłoszenia,  Uczestnik  upoważnia  Organizatora  do  wykonywania  praw  zależnych  do Utworu, w tym prawo do sporządzania, korzystania i rozporządzania wszelkimi opracowaniami Utworu,  w  pełnym  zakresie.  Organizator  jest  uprawniony  do  wykonywania  i  zezwalania  na wykonywanie praw zależnych do Utworu i dysponowania powstałymi w ten sposób utworami zależnymi. 

3.

Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego, do Utworu oraz upoważnia Organizatora do wykonywania tych praw w jego imieniu.

4.

Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik upoważnia Organizatora do udzielania dalszych zgód i zezwoleń, a także dalszych licencji do Utworu.5.Z chwilą wydania Nagrody Finaliści, Organizator, stosownie do art. 921 §3 Kodeksu cywilnego,nabywa wszelkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Zdjęć.

 

VI Komisja Konkursowa

1.

Celem  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu,  a  w  szczególności  w  celu dokonania  oceny  Zdjęć,  wyłonienia  Finalistów  oraz  przyznania  ewentualnych  wyróżnień. Organizator powoła Komisję Konkursową.

2.

.W  skład  Komisji  Konkursowej  wchodzą  trzy  osoby  wybrane  przez  Organizatora  spośród członków redakcji Magazynu.

3.

Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

 

VII Nagrody

1.Nagrodami w Konkursie są

 1. za  pierwsze  miejsce  -  za  pierwsze  miejsce  -  Saturator do wody gazowanej z nabojem MENZSODA GOLD oraz voucher na 5x darmowe napełnienie naboju SODA o wartości 304,00 zł
 2. za drugie miejsce – Gaśnica pianowa "kuchenna" GWG-2x ABF - produkcja KZWM Ogniochron o wartości 165,44 zł 
 3. za  trzecie  miejsce  –  Czujnik dymu FIREANGEL ST-625 wartości  67,16  zł.(

Dalej łącznie „Nagrody” lub osobno „Nagroda”). 

2.

Organizator nie przewiduje innych nagród w Konkursie dla innych Uczestników.  

VIII

1.

Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  jest  (dalej „Administrator”).

2.

Niniejszy Dział VIII Regulaminu stanowi spełnienie obowiązku Administratora, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (dalej„ RODO ”).

3.

Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników:

 1. Uczestnik:  imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania,  adres  e-mail,  numer  telefonu komórkowego;

4.

Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem,  tj.  w  celu  przyjęcia  Zgłoszenia  do  Konkursu,  ustalenia wyników Konkursu, wydania Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu (w tym także w mediach), realizacji  uprawnień  Administratora  wynikających  z  postanowień  licencji  o  której  mowa  w Dziale  V  Regulaminu.

5.

Dane  Uczestników  Konkursu,  którzy  nie  zostali  Finalistami  zostaną  usunięte  lub

zanonimizowane po okresie licencji wskazanej w Dziale V ust. 1 Regulaminu.

6.

Dane Finalistów zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Administratorze  (przyznanie  lub  realizacja  nagrody  zgodnie  z  Regulaminem,  przepisy podatkowe,  ew.  roszczenia  dotyczące  gwarancji,  rękojmi).  Dane  Finalisty  mogą  być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia  innej  niż  reklamacja  formy  roszczeń  zgłoszonych  przez  Finalistę,  a  także  na

potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

7.

Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.

Na  potrzeby  realizacji  Konkursu,  Dane  będą  udostępniane  następującym  kategoriom podmiotów:  podmioty  świadczące  usługi  wsparcia  technicznego  dla  oprogramowania,  w którym przechowywane są Dane, oraz firmy kurierskie w celu wysyłki Nagród.

 

9.

Administrator pozyskuje Dane bezpośrednio od Uczestnika Konkursu.

 

10.

Podstawą  przetwarzania  Danych  Uczestników  wynikającego  z  uczestnictwa  w  Konkursie  jest art.  6  ust.  1  lit.  b  i  c  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  Osobowych  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. realizacja uprawnień Administratora wynikających z postanowień licencji  o  której  mowa  w  Dziale  V  ust.  1  Regulaminu  oraz  spełnienie  obowiązków  prawnych związanych z organizacją Konkursu, przyrzeczeniem i wydaniem Nagrody oraz innych przepisów

prawa np. prawa podatkowego.

11.

Uczestnikom Konkursu i przysługuje prawo do:

 • uzyskania  informacji  na  temat  przetwarzania  Danych,  w  tym  o  kategoriach

przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

 • Żądania  korygowania  nieprawidłowych  Danych  lub  uzupełnienia  niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Wszelkie wnioski, 
 • pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres 

12.

Podanie  Danych  jest  dobrowolne,  ale  jest  niezbędne  do  udziału  w  Konkursie,  w  tym  do otrzymania Nagrody.

 

VIII Reklamacja nagród

Wszelkie  reklamacje  związane  z  Konkursem  należy  zgłaszać  wraz  z  uzasadnieniem  do Organizatora,  na  podany  powyżej  adres  korespondencyjny  lub  na  adres  mailowy:konkurs@pol-poz.pl  najpóźniej  do  30  dni  od  daty  zakończenia  Konkursu.  

2.

Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium